கொடுக்கப்பட்ட சொல்லில் உள்ள மயங்கொலிப் பிழையை திருத்தி கூறுக?

kodukkappatta sollil uLLa mayangkolip pizaiyai thiruththi kURuka?

Time


ஆரு
aaru
aaru
aru
aru
002-12367