கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தை பார்த்து பாவை ஒப்படைப்புகளை தேர்ந்தெடு?

kodukkappadduLLa padaththai paarththu paavai oppadaippukaLai theernthedu?

Time

Look at the picture given and select puppet assignments?
கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தை பார்த்து பாவை ஒப்படைப்புகளை தேர்ந்தெடு?
Koṭukkappaṭṭuḷḷa paṭattai pārttu pāvai oppaṭaippukaḷai tērnteṭu?

vaazhaith thoppu
vaazhaith thottam
013-13761