கீழ்காணும் நிகழ்வுகளில் மறுக்கப்படும் உரிமைகளுக்கு நிகரான தேர்வை தேர்ந்தெடு.

kiizkaaNum nikazvukaLil maRukkappadum urimaikaLukku nikaraana theervai theernthedu.

Time

Choose the correct action from the refused rights
கீழ்காணும் நிகழ்வுகளில் மறுக்கப்படும் உரிமைகளுக்கு நிகரான தேர்வை தேர்ந்தெடு.
Kīḻkāṇum nikaḻvukaḷil maṟukkappaṭum urimaikaḷukku nikarāṉa tērvai tērnteṭu.
Rohit is well versed in the game of football
Excellent in football for him
The desire to be a warrior but the people at home forced him to focus only on his studies.
What would Rohit have done?

ரோஹித் கால்பந்து விளையாட்டில் நன்கு தேர்ந்தவன்
அவனுக்கு கால்பந்தாட்டத்தில் மிகச்சிறந்த
வீரனாக வேண்டுமென்ற ஆசை ஆனால் வீட்டில் உள்ளோர் அவனை படிப்பில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தும்படி வற்புறுத்தினர்.
ரோஹித் என்ன செய்திருப்பான் ?

roohith kaalpawthu viLaiyaaddil nanku theerwthavan
avanukku kaalpawthaaddaththil mikassiRawtha
viiranaaka veeNdumenRa Asai Anaal viiddil uLLoor avanai padippil maddumee kavanam seluththumpadi vaRpuRuththinar.
roohith enna seythirup
avan asaiyai vidduk koduththiruppaan
thanakku avvilaiyaaddilulla arvaththaiyum , thani verriyaiyum eduththukkuuri puriya vaiththiruppaan.
004-14329