கொடுக்கபட்டுள்ள படத்திற்க்கு பொருத்தமான எதிர் பொருள் தரும் படத்தை தேர்ந்தெடு?

kodukkapadduLLa padaththiRkku poruththamaana ethir poruL tharum padaththai theernthedu?

Time

Select the appropriate opposite image for the given?
கொடுக்கபட்டுள்ள படத்திற்க்கு பொருத்தமான எதிர்பொருள் தரும் படத்தை தேர்ந்தெடு?
kodukkapattuLLa padaththiRkku poruththamaana ethirporuL tharum padaththai thErnththedu?
011-15629