கொடுக்கபட்டுள்ள வருணனைக்கு ஏற்ற படத்தைத் தேர்ந்தெடு?

.kodukkapadduLLa varuNanaikku eeRRa padaththaith theernthedu?

Time

Select the appropriate image for the given outline?
கொடுக்கப்பட்டுள்ள வருணனைக்கு ஏற்ற படத்தைத் தேர்ந்தெடு ?
kodukkappadduLLa varuNanaikku ERRa padaththaith theerwthedu ?
மயில் அழகாக உள்ளது
mayil azakaaka ullathu

010-15560