கொடுக்கபட்டுள்ள படத்தை பார்த்து பன்மையை தேர்ந்தெடு?

kodukkapadduLLa padaththai paarththu panmaiyai theernthedu?

Time

Select the plural word for given image?
கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தை பார்த்து, பன்மையை தேர்ந்தெடு?
kodukkappattuLLa padaththai paarththu, panmaiyai thErnththedu?

eli
muyalkal
elikal
014-15006