கொடுக்கபட்டுள்ள படத்தை பார்த்து ஒருமையை தேர்ந்தெடு?

kodukkapadduLLa padaththai paarththu orumaiyai theernthedu?

Time

Select the singular word for given image?
கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தை பார்த்து ஒருமையை தேர்ந்தெடு?
kodukkappattuLLa padaththai paarththu, orumaiyai thErnththedu?

muyal
muyalkal
elikal
014-15139