கொடுக்கபட்டுள்ள படத்தை பார்த்து ஒத்த ஓசையுடைய சரியான சொல்லை தேர்ந்தெடு?

kodukkapadduLLa padaththai paarththu oththa oosaiyudaiya sariyaana sollai theernthedu?

Time

Select the correct word that sounds similar to the given image?
கொடுக்கபட்டுள்ள படத்தை பார்த்து ஒத்த ஓசையுடைய சொல்? சரியான சொல்லை தேர்ந்தெடு?
kodukkapadduLLa padaththai paarththu oththa oosaiyudaiya sol? sariyaana sollai theernthedu?

vin
vayal
vaakanam
viidu
015-278071